Kiedy powstała Biblia?

Kiedy powstała Biblia

Precyzyjne ustalenie, kiedy napisano Biblię, nie jest zadaniem łatwym. Pewne jest jedynie, że jej tekst powstawał na przestrzeni ponad tysiąclecia. Według tradycji judeochrześcijańskiej kanon Biblii składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu uznawanych przez kościoły chrześcijańskie (lub 39 według judaizmu) oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu. O ile datowanie tych pierwszych nastręcza sporo trudności, znacznie dokładniej można określić czas powstania Nowego Testamentu.

Stary Testament w przekazach ustnych

Badając, kiedy powstała Biblia, znawcy Pisma Świętego przyjmują, że geneza najstarszych tekstów sięga XII wieku p.n.e. Niektórzy bibliści są jednak zdania, że ich korzeni należy szukać w XIII a nawet XV wieku przed Chrystusem. Początkowo teksty, które współcześnie tworzą kanon Starego Testamentu, były przekazywane drogą ustną. Najczęściej za najstarszy fragment przetrwały w tradycji oralnej uznaje się Pieśń Debory ze starotestamentowej Księgi Sędziów.

Stary Testament – teksty uwiecznione na piśmie

Jest wielce prawdopodobne, że najdawniejszy spisany fragment Biblii to Księga Prawa autorstwa Mojżesza, choć badacze Pisma Świętego wysuwają hipotezę, że teksty wchodzące w skład Starego Testamentu zaczęto powszechnie uwieczniać na piśmie znacznie później, bo w latach 750-680 p.n.e., na terenie Izraela i Judei, gdzie urodził się Jezus. Większość biblistów jest zgodna, że spisanie znacznej części ksiąg  przypada na lata 539-330 p.n.e., a więc czas panowania perskiego, a do ich utrwalenia przyczyniło się aż 40 autorów. Z kolei najmłodsze fragmenty starotestamentowe pochodzą zapewne z przełomu II i I wieku p.n.e. Do współczesności nie zachowały się oryginalne teksty ksiąg. Ich późniejszych przekładów na języki narodowe dokonywano w oparciu o ręcznie przepisywane kopie.

Datowanie ksiąg Nowego Testamentu

Badając, kiedy napisano Biblię, ustalono, że księgi Nowego Testamentu powstawały pomiędzy 50 a 120 rokiem po Chrystusie. Za najstarsze uważane są listy Pawła z Tarsu. Dzieje Apostolskie zostały spisane prawdopodobnie około 60 roku n.e., choć coraz liczniejsze grono biblistów datuje je na lata 80 lub 90. Przyjmuje się także, że w latach 90 powstała Apokalipsa według św. Jana.

Ewangelie – czas powstania

Zasadniczy zrąb Nowego Testamentu, czyli cztery Ewangelie autorstwa Marka, Mateusza, Łukasza i Jana, to teksty datowane zwykle na lata 68-110. Ze względu na podobieństwo literackie Ewangelie według świętego Marka, Mateusza i Łukasza nazywane bywają synoptycznymi. Według niektórych hipotez jako pierwsza powstała opowieść świętego Marka, a pozostali dwaj ewangeliści oparli swoje przekazy właśnie na niej jako tekście źródłowym.

Zamieszczono w: Blog